Søknad om leie av plass i Sjøbua for arbeid med egen båt

 Sendes til post@loggenkystlag.no  eller leveres ansvarlige i Sjøbua.

 

Vilkår

Kun medlemmer av Loggen Kystlag kan leie plass til arbeid på egen båt i Sjøbua.

I leieperioden har båteier rett til å bruke alle Sjøbuas faste maskiner. Båteier må  selv holde håndverktøy, personlig verneutstyr og materialer. Loggen kystlag har ikke ansvar dersom det  kommer bort. Bruk verktøykasse med lås. Materialene tilskal være merket med navn og telefonnummer.

Båteiers arbeidstykker, utstyr og materialer må ikke hindre øvrig arbeid i Sjøbua. Henstillingsplass og materiallagringsplass skal avtales med Sjøbuas kontaktpersoner.

 

Leieperioden er begrenset oppad til 16 uker. Dersom arbeidet tar lenger tid må båteier i god tid – senest 4 - fire uker før sluttdato søke om forlenget periode .

Leien er 250 kr per uke per båt. Max lende er 25 ft.

Påbegynt uke regnes som hel uke. Det er ingen fratrekk i leien for dager i uker med  helligdager.

 

Leien betales pr mnd eller ved sluttoppgjør til bankkonto nr 5082 08 48931. Betales det via internett, skal betalingen merkes "Leie Sjøbu + navnet til leietaker". Ved annen innbetaling leveres kvittering  til Sjøbuas kontaktperson umiddelbart etter innbetaling.

Leietaker plikter å rydde etter seg etter hver arbeidsøkt. Avfall skal sorteres og legges i riktig søppelkontainer.

 

Leietaker må følge reglement for Sjøbua.  

Ved manglende betaling vil kontrakten bli opphevet og båten fjernet.

 

Undertegnede har lest og er enig i reglementet og leieprisene for Sjøbua og søker hermed om oppstillingsplass i Sjøbua så snart det er ledig plass.

 

 

Båttype:

 

Lengde :

m

fot

målt fra stevn til stevn.

 

 

 

 

 

 

 

dato

sign.

Telefonnr.:

 

 

e-post: